С М Б Съюз на математиците в България
Биография
на
Стоян Попратилов

1934 – 1995

1934 г. – Роден в гр. Смолян в семейство, закърмено с борчески възрожденски традиции

1957 г. – Завършва с отличие Физико-математическия факултет на Софийския Университет, специалност математика

1957 – 1960 г. – Учител по математика в Райковската гимназия „Васил Левски“, където проявява задълбочен интерес към научните основи на теорията на преподаването и съвременното развитие на математиката като наука

1960 – 1961 г. – Поставя основите на обучението по математика в новооткрития Икономически Техникум в Смолян

1961 – 1963 г. – Преподавател по математика в Учителския институт – Смолян, и е един от неговите основатели

1963 – 1964 г. – Преподавател в ІV Вечерна гимназия – София

1964 – 1965 г. – Постъпва в Института за чуждестранни студенти (ИЧС) – София. Известно време е завеждащ катедрата по математика

1965 – 1982 г. – Преминава на работа в ЦИУУРК (Център за развитие и усъвършенстване на учители и ръководни кадри). Като старши преподавател разпространява педагогическия опит при реформирането на средното образование у нас

1982 – 1990 г. – Главен специалист – експерт в Министерството на Народната Просвета

1990 – 1995 г. – Началник на управление „Средно образование“ при МОНТ (Министерство на образованието, науката и техниката), член на редакционната колегия на сп. „Математика и информатика“, член на Централната ревизионна комисия на Съюза на математиците в България

Той е оставил в наследство повече от 20 учебника, сборника и учебни помагала за учениците от 5 до 10 клас, както и ръководства за учителите. На математическите форуми на всички равнища е един от най-активните участници.

Задачи от минали години

© 2016 СМБ - Смолян

Полезни връзки
МОН

СМБ

СЪСТЕЗАНИЯ

AlekDimitrov.com

За ...